Projekty UE

Logo ASPE

Gmina Polkowice realizuje projekt "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach i przedszkolu w Gminie Polkowice – pilotaż". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem grantu jest pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Wsparciem objęci są uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

  • mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.), w komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych,
  • prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
  • prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania uczniów i uczennic w szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanego przez nauczyciela i specjalistów.
Czas realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r.
Wartość grantu to 516 589,60 zł

logo funduszy europejskich rzeczpospolitej Polskiej Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Source URL: http://www.sp.jedrzychow.pl/strona/738-projekty-ue